Địa chỉ

1.

122 - Ký Con - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - Việt Nam